Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Competitions

California State Music Composition Competition
Organizer: Music Teachers’ Association of California (MTAC)
Results: First Place
Title: Drum Dance
https://www.dropbox.com/s/iol9ptm5xmrhr3t/Drum%20Dance.pdf…

Cuộc thi Sáng tác Âm nhạc của Tiểu bang California
Tổ chức: Hiệp hội Giáo viên Âm nhạc California
Kết quả: Giải Nhất
Tác Phẩm: Drum Dance
https://www.dropbox.com/s/iol9ptm5xmrhr3t/Drum%20Dance.pdf…

Note:  Since July 21, 2019, Evan has been taking a break from all piano competitions.

Lưu ý:  Kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2019 Evan đã tạm ngưng thi đấu piano.

Competition: SYMF PIANO CONCERTO (July 20, 2019)
Region: Open | Mọi nơi
Age: 13 and under | 13 tuổi trở xuống
Result: First Place | Giải Nhất

Competition:  MTAC PIANO CONCERTO (June 15, 2019)
Region: Open | Mọi nơi
Age: 12 and under | 12 tuổi trở xuống
Result: First Place | Giải Nhất

Competition: SYMF PIANO CONCERTO (July 21, 2018)
Region: Open | Mọi nơi
Age: 11 and under | 11 tuổi trở xuống
Result: First Place | Giải Nhất

Competition: MTAC State Piano Solo Competition (Mar 18, 2018)
Region: Southern California | Miền nam California
Age: 11 and under | 11 tuổi trở xuống
Result: First Honorable Mention

————————————————————————————-

Competition: MTAC Piano Winners’ Concert (Dec 10, 2017)
Region: Orange County | Quận Cam
Age: 9 and under | 9 tuổi trở xuống
Result: First Place | Giải Nhất

————————————————————————————-

Competition: MTAC Theme Festival (Dec 9, 2017)
Region: Orange County | Quận Cam
Age: 9 and under | 9 tuổi trở xuống
Result: First Place | Giải Nhất

————————————————————————————-

Competition: MTAC Piano Concerto (April 1, 2017)
Region: Southern California | Miền nam California
Age: 12 and under | 12 tuổi trở xuống
Result: Second Place | Giải Nhì

————————————————————————-

Competition: SYMF Piano Concerto (July 16, 2016)
Region: Open | Mọi nơi
Age: 11 and under | 11 tuổi trở xuống
Result: First Place | Giải Nhất
13729034_1133284466733420_5779895140785071104_n

————————————————————————————

Competition: MTAC Piano Concerto (June 18, 2016)
Region: Orange County | Quận Cam
Age: age 12 and under | 12 tuổi trở xuống
Result: First Place | Giải Nhất
13435386_1114799345248599_8689769692573405776_n

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube